Henry Wang

  • UCLA Class of 2026
  • AlphaStar Math Curriculum Developer (2021 - Present)
  • USAMO Qualifier (2020-2022)
  • AIME Qualifier (2017-2022)
  • Berkeley Mini Math Tournament - First Place (2017)
  • USACO Platinum (2021-2022)
  • USAPHO Qualifier (2021-2022)
  • SMT 1st Place Team (2022)
  • CHMMC 8th Place (2021)
  • SMT 9th place Geometry (2021)
  • AIME Qualifier (2017-2022)